Taulell d’anuncis

Consulta en aquest apartat tots els anuncis publicats a l’empresa dels Mercats de Tarragona.

Anuncis i Publicacions a partir del dia 4/9/2021

Anuncis i Publicacions anteriors al dia 4/9/2021

03/09/2021

Bases per la selecció del lloc de treball de Cap d'àrea de gestió administrativa

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

03/09/2021

Bases per la selecció del lloc de treball d'inspector de mercats

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

Per motius organitzatius sobrevinguts de l’empresa, donat que s’ha produït una jubilació anticipada entre el personal que realitzava aquestes tasques, s’anul·la la convocatòria publicada per ocupar la plaça d’inspector mitjançant contracte d’obra i servei, donat que s’ha de realitzar modificacions en el tipus de contracte i en els conceptes salarials, entre d’altres. Més infomació al document annexat.

16/06/2021

Bases per la convocatòria d'un concurs públic per la realització d'una actuació visual i plàstica (graffiti) al mercadet de Bonavista

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

27/05/2021

Bases i plec de clàusules tècniques que han de regir l'autorització privativa de les parades de venda no sedentària al Mercat de la Pagesia

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

27/05/2021

Bases que regiran les ampliacions de les parades i els posteriors canvis d'ubicació, de les autoritzacions per l' ús privatiu de les parades dels mercats periòdics de Tarragona

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

10/05/2021

Concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball de Responsable de la central de compres d'ESPIMSA

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

27/04/2021

Bases que han de regir l'autorització de les parades segons l'article 16.6 de l'ordenança sobre la venda no sedentària a Tarragona

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

08/02/2021

Renovacions de les concesions de parades dels mercats no sedentaris de la ciutat de Tarragona

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

08/09/2020

Pla acció per a concessionaris/es mercats públics Tarragona

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

D'acord amb el Document aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc en data 22 de juliol de 2020 , s'ha fet una adaptació per al seu compliment per a tots/tes concessionaris/es que desenvolupen la seva activitat econòmica als Mercats Públics de Tarragona.

26/08/2020

Concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball de Responsable de servei de comunicació interna i externa d'ESPIMSA

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

19/06/2020

Concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball de Responsable de Contractació i Assessoria fiscal d'ESPIMSA

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

05/03/2020

Plecs de prescripcions tècniques i administratives que han de regir l'adjudicació del contracte pel suport tècnic, jurídic i administratiu a l'organització de la fira d'abril 2020

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

14/10/2019

Concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball de gerent d'ESPIMSA

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

07/03/2017

Concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball de director/a del Mercat Central

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

22/12/2016

Anunci exposició al públic de l'avantprojecte d'Ordenança reguladora de la venda no sedentària al municipi de Tarragona

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

Termini d'exposició: 30 dies naturals